Příloha č.2 Všeobecných obchodních podmínek Vacu CZ s.r.o.
Informace o ochraně osobních údajů (GDPR)


Informace o zpracování osobních údajů společností Vacu CZ s.r.o.

Společnost Vacu CZ s.r.o., IČ 07962941, se sídlem Strojírenská 2239/32, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod C 115672 (dále jen „Vacu CZ“), jakožto společnost zabývající dodáváním vybavení do studií a center zabývajících se fitness a wellness i dodáváním vybavení koncovým zákazníkům, při správě a zpracování osobních údajů svých klientů a spolupracujících osob plně respektuje zásady jejich ochrany a v souladu s platnými právními předpisy níže informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, důvodech zpracování a další podstatné informace týkající se zpracování osobních údajů.

Vacu CZ se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a vnitrostátními předpisy na ochranu osobních údajů a v souladu s těmito předpisy přísně dodržuje všechny nastavené postupy.

1. Správce osobních údajů
Vacu CZ je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje zájemců o uzavření kupní smlouvy a smluvních stran – kupujících z kupní smlouvy.

Kontaktní údaje a totožnost správce:
Vacu CZ s.r.o., IČ 07962941, se sídlem Strojírenská 2239/32, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod C 115672, e-mail: info@vacushape.cz, tel.: +420 603 961 094

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován. Správce nemá zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

2. Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů.
Společnost Vacu CZ zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb – tj. plnění svých povinností z uzavřených kupních smluv, plnění zákonných povinností a též k ochraně zájmů společnosti Vacu CZ.
Kategorie osobních údajů, které společnost Vacu CZ zpracovává:
a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, u podnikatelských subjektů IČ a adresa sídla
b) kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefonní číslo

3. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.
Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:
a) pro účely smluvního plnění
- jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů zájemce, který má zájem o zboží společnosti Vacu CZ, bez poskytnutí údajů není možné smluvní vztah uzavřít ani plnit práva a povinnosti ze smlouvy plynoucí,
b) zpracování na základě plnění zákonných povinností
- Vacu CZ zpracovává také osobní údaje, pokud jí tuto povinnost přikazuje zákon
c) zpracování na základě oprávněných zájmů Vacu CZ – zejména pro účely obhajoby právních nároků společnosti Vacu CZ

4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.
Osobní údaje fyzických osob Vacu CZ zpracovává po dobu, po kterou svým klientům poskytuje své služby nebo po dobu trvání smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých závazků z takové smlouvy plynoucích a jinak s ní souvisejících uchovává Vacu CZ osobní údaje klientů po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty, atd. a dle obecných i speciálních promlčecích lhůt.

Společnost Vacu CZ se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů, v okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost Vacu CZ povinna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů, případně vhodným způsobem anonymizovány. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

5. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.
Osobní údaje klientů jsou zpřístupněny společnosti Vacu CZ jakožto jejich správci, dále pověřeným zaměstnancům společnosti Vacu CZ a smluvním zpracovatelům, se kterými má společnost Vacu CZ uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě které jsou tito smluvní zpracovatelé povinni osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením. Smluvními zpracovateli jsou zejména poskytovatelé IT služeb, účetní.
Příjemci osobních údajů jsou dále kontrolní orgány a orgány státní správy, poskytovatelé právních služeb a poskytovatelé doručovacích služeb.

6. Jaká jsou práva subjektu údajů.
a) Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů
Každý subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda jde poskytování osobních údajů je zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.

b) Právo na přístup k osobním údajům
Právo klienta požadovat od Vacu CZ, jakožto správce, potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má klient, jakožto subjekt údajů, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
Subjekt údajů má právo požadovat od Vacu CZ kopie zpracovávaných osobních údajů.
Při opakovaných a zjevně nepřiměřených žádostech je Vacu CZ oprávněna účtovat klientům přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.
Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu Vacu CZ.

c) Právo na opravu osobních údajů
Subjekt údajů má právo žádat, aby Vacu CZ bez zbytečného odkladu opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění správci.

d) Právo na výmaz osobních údajů
V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů, byl odvolán souhlas ke zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je společnost Vacu CZ na základě Vaší žádosti povinna osobní údaje žádajícího klienta smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má Vacu CZ právo si osobní údaje ponechat.
Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu společnosti Vacu CZ.

e) Právo na omezení zpracování osobních údajů
Na žádost klienta je společnost Vacu CZ povinna omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení.

f) Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
V případech, kdy klient dojde ke zjištění, že společnost Vacu CZ zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta, má právo obrátit se přímo na společnost Vacu CZ s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace.

g) Právo na přenositelnost údajů
Klient může požadovat, aby jeho osobní údaje, které Vacu CZ udělil, byly předány jinému správci dle požadavku klienta. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li požadavku klienta bránit zákonná či jiná překážka.

h) Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů
S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se klient může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán. Kontaktní údaje Úřadu na ochranu osobních údajů jsou:

Úřad pro ochranu osobních údajů
plk. Sochora 27
170 00 Praha 7
tel. č.: 234 665 111
web: www.uoou.cz/

7. Uplatnění práv subjektů údajů – klientů společnosti JPM METAL.
Jednotlivá práva uvedená v čl. 7 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u správce, společnosti Vacu CZ buď e-mailovou zprávou na adresu: info@vacushape.cz nebo písemně dopisem na adresu společnosti Vacu CZ s.r.o. – Strojírenská 2239/32, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Žádosti subjektů údajů je společnost Vacu CZ povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je společnost Vacu CZ oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení společnost Vacu CZ subjekt údajů včas informuje.