VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

společnosti Vacu CZ s.r.o., se sídlem Strojírenská 2239/32, 591 01 Žďár nad Sázavou,
tel.: +420 603 961 094, e-mail: info@vacushape.cz
web: https//www.vacushape.cz

I.
Výklad pojmů
1. Prodávající: Vacu CZ s.r.o., se sídlem Strojírenská 2239/32, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod C 115672.
2. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu, rámcovou kupní smlouvu, jakoukoliv další smlouvu, jejímž předmětem je závazek Prodávajícího dodat zboží a závazek Kupujícího uhradit za zboží kupní cenu.
3. Podnikatel – Kupující, který je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
4. Spotřebitel – Kupující, který není podnikatelem a splňuje definiční znaky spotřebitele dle zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, tedy fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
5. Zboží – veškerý sortiment Prodávajícího nabízený ke koupi.
6. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. VOP – tyto Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího.
8. Smlouvy – kupní smlouvy nebo rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.

II.
Úvodní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechna práva a povinnosti plynoucí z uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.
2. Smlouvy, přílohy smluv a tyto VOP společně tvoří úplnou a celistvou kupní smlouvu, která představuje souhrn práv a povinností smluvních stran ve vztahu k dodání zboží dle podmínek kupní smlouvy. V případě, že vznikne nesoulad nebo rozpor mezi Smlouvami a těmito VOP, mají tyto dokumenty právní přednost v následujícím pořadí: kupní smlouva, rámcová kupní smlouva a tyto VOP. Tyto VOP mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která nemají kogentní povahu.
3. Smlouvy jsou uzavírány dle podmínek v těchto VOP.
4. Nabídky Prodávajícího uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci Kupujícího o zboží nabízeném Prodávajícím, který si vymiňuje možnost změny, opravy tiskových vad a chyb.

III.
Kupní smlouvy
1. Smlouvy budou uzavírány v písemné podobě a mohou být uzavřeny i mimo prostory určené k podnikání (dále jen „Smlouva“).

IV.
Cena
1. Kupní cena zboží je sjednána ve Smlouvě. V případě pochybností platí, že cena zboží účtována fakturou Prodávajícího je cenou sjednanou při uzavírání Smlouvy.
2. Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši a v souladu s právními předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.
3. Podmínky pro případné poskytnutí slevy z kupní ceny zboží, množstevní slevy či skonta a rabaty musí být výslovně dohodnuty ve Smlouvách.

V.
Platební podmínky
1. Kupní cena bude uhrazena Kupujícím na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Prodávajícím.
2. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení, nebude-li na faktuře uvedena lhůta delší nebo stranami dohodnuto jinak.
3. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem připsání příslušné finanční částky na účet Prodávajícího.
4. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu za zboží přede dnem jeho dodání.
5. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením i části kupní ceny, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody.
6. Prodávající a Podnikatel vylučují aplikaci § 1971 občanského zákoníku.
7. Má-li Podnikatel plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním jakékoliv pohledávky Prodávajícího, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak úroky z prodlení, poté úroky, a nakonec na jistinu. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 1932 občanského zákoníku. Tímto není dotčeno právo Spotřebitele zvolit si, který závazek má být přednostně uhrazen.
8. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny není Prodávající povinen dodat další doposud nedodané zboží na základě uzavřené Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím; Prodávající neodpovídá Kupujícímu za žádnou škodu, která vznikne z důvodu zastavení dalších dodávek zboží pro neplacení kupních cen po splatnosti.

VI.
Dodací podmínky
1. Místo plnění (dodání) bude uvedeno ve Smlouvě. Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo/místo podnikání nebo trvalé bydliště Kupujícího.
2. Je-li dohodnutým místem plnění sídlo Prodávajícího, sídlo, příp. provozovna Kupujícího nebo jiné místo určené Kupujícím, splní Prodávající svoji povinnost dodat zboží tím, že předá zboží Kupujícímu v sídle Prodávajícího nebo předá zboží prvnímu dopravci k přepravě do sídla, případně provozovny Kupujícího nebo jiného místa určeného Kupujícím.
3. Kupující je povinen objednané zboží, ve sjednané době a na určeném místě převzít a jeho převzetí potvrdit na dodacím listě. Dodací list bude zároveň sloužit jako doklad o tom, že Kupující objednané zboží řádně převzal.
4. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost, poškození krabice) podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu Přepravce.
5. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je Kupující povinen neprodleně oznámit Prodávajícímu a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Na pozdější reklamace z důvodu poškození obalu či jiného poškození při přepravě nebude brán zřetel.
6. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným datem dodání. Takto dodané zboží je Kupující povinen převzít, a to i dílčí plnění, v souladu s těmito VOP.
7. V případě sjednání místa plnění v sídle Prodávajícího a současně v případě, že Kupující se ve sjednaném termínu objednané zboží nepřevezme, bude objednané zboží Prodávajícím zasláno na náklady Kupujícího poštovní přepravou na adresu sídla nebo jinou udanou adresu Kupujícího.
8. Pokud Kupující odmítne převzít zboží, které mu bude řádně dodáváno Prodávajícím, má Prodávající nárok na úhradu nákladů spojených s dodávaným zboží.
9. Při předání jsou smluvní strany povinny podepsat předávací protokol nebo dodací list.
10. Ke zboží budou Kupujícímu předány všechny návody a příslušná dokumentace potřebná k provozu takového zboží.

VII.
Výhrada vlastnictví a nebezpečí škod
1. Vlastnické právo přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny vč. DPH.
2. Do té doby je Kupující povinen zdržet se veškerého nakládání se zbožím, které by bránilo Prodávajícímu převzetí zboží zpět v nepoškozeném a nepoužitém stavu; toto ustanovení se nevztahuje na použití zboží k výrobním účelům, pro které je zboží určeno. Kupující není oprávněn umožnit použití zboží, za které dosud neuhradil jeho kupní cenu, třetím osobám a zejména není oprávněn umožnit třetím osobám nakládání se zbožím, jako by k němu měl vlastnické právo (tzn. zákaz dalšího prodeje takového zboží).
3. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání zboží Kupujícímu nebo v případě, že Kupující zboží nepřevezme, okamžikem, kdy mu Prodávající umožní nakládat se zbožím.
4. Je-li zboží dodáváno předáním prvnímu přepravci, dochází k přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího tímto předáním prvnímu přepravci.

VIII.
Práva z vad a záruka za jakost
1. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co
nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství; je-li zboží dodáváno odesláním (tj. předáním přepravci), je Kupující oprávněn prohlídku odložit do doby dopravení do místa určení. Kupující je povinen písemně oznámit Prodávajícímu zjevné vady a chybějící množství zboží při převzetí zboží, ostatní ihned poté, kdy je zjistil nebo kdy je při vynaložení odborné péče zjistit měl a mohl.
2. V rámci reklamace vad zboží je Kupující oprávněn:
a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodáním chybějícího zboží, nebo
b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
3. Volba mezi nároky uvedenými v odst. 2. Kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí Prodávajícímu řádně a včas dle odst. 1. Uplatněný nárok nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího.
4. Kupující musí vady Prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit. V ostatním se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
5. Záruka a servis zboží jsou zajištěny prostřednictvím servisního systému Prodávajícího. Reklamaci je možno uplatnit na adrese Vacu CZ s.r.o., Strojírenská 2239/32, 591 01 Žďár nad Sázavou, emailem na adresu: info@vacushape.cz, či telefonicky na tel. +420 603 961 094. Reklamaci je však možné uplatnit i v sídle prodávajícího uvedeného v záhlaví těchto VOP.
6. Projeví-li se v případě smlouvy uzavřené se Spotřebitelem vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7. Prodávající je povinen reklamaci kupujícího vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne jejího uplatnění.
8. Podnikatel a Prodávající tímto vylučují účinnost ust. §2108 NOZ a Kupující je tak povinen i v případě reklamace vad dodaného zboží zaplatit jeho plnou cenu, účtovanou v souladu se Smlouvou Prodávajícím.
9. V případech, kdy Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží, vyplývá tato skutečnost a doba záruky z obsahu písemně uzavřené Smlouvy nebo z obsahu písemného prohlášení Prodávajícího ve formě Záručního listu nebo z obsahu veřejného oznámení. Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil Prodávající ani osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Kupující je povinen nárok plynoucí ze záruky za jakost uplatnit u Prodávajícího ihned po vzniku takového nároku, jinak mu nárok ze záruky za jakost zaniká. Na postup Prodávajícího při vyřízení nároku ze záruky za jakost se použijí ustanovení těchto VOP dle odst. 2. až 5. tohoto článku VOP.

IX.
Doba trvání smluv
1. Prodávající je oprávněn od Smluv odstoupit v případě, že Kupující porušuje povinnosti stanovené ve Smlouvách nebo těchto VOP, zejména v případě prodlení se zaplacením jakékoli části kupní ceny delšího než 15 dní, či poškození dobrého jména Prodávajícího.
2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo přímo vyrobeno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.
3. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 2 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, a zboží je zakoupeno distančním způsobem, má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.
4. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 3. tohoto článku VOP se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5. Odstoupením kterékoli smluvní strany od této smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu ke smluvním pokutám.
6. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 3 tohoto článku obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Spotřebiteli, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Spotřebitelem již při vrácení zboží Spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.
8. Pozbytí platnosti rámcové kupní smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost uzavřených dílčích kupních smluv a pozbytí platnosti jednotlivé dílčí kupní smlouvy nemá vliv na platnost rámcové kupní smlouvy nebo jiných dílčích kupních smluv.
9. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být odesláno druhé smluvní straně. Smlouva končí dnem doručení takového odstoupení druhé smluvní straně.
10. Pro případ pochybností smluvní strany dohodly, že odstoupení se považuje za doručené třetím (3) dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání.
11. V případě ukončení Smluv, je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu Zboží, které bylo Kupujícímu dodáno a za které nezaplatil kupní cenu, a to do 3 pracovních dnů od účinnosti odstoupení od této Smlouvy.

X.
Mimosoudní řešení sporů
1. V případě, že mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

XI.
Ochrana osobních údajů
1. Prodávající informuje Kupujícího o ochraně jeho osobních údajů v samostatném dokumentu, který je součástí těchto VOP.

XII.
Závěrečná ujednání
1. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.
2. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí výlučně českým právem, zejména občanským zákoníkem, a to v částech neupravených těmito VOP či Smlouvami.
3. Práva a povinnosti z jednotlivých Smluv přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. Veškeré spory plynoucí ze smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím budou projednávány českými soudy. Pro případ mezinárodního obchodu se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
4. Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
5. Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti Spotřebitele zašle Prodávající na elektronickou adresu Spotřebitele.
6. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat pouze ve vztahu k Podnikateli. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Je-li spojen následek či účinek projevu vůle dle těchto VOP s doručením, považuje se za den doručení třetí den po prokazatelném předání písemně zachyceného projevu vůle držiteli poštovní licence, adresovaný do sídla druhé smluvní strany; toto ustanovení platí i v případě, že k doručení zásilky vůbec nedošlo.
7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyvěšení v provozovnách Prodávajícího či na jeho webu, a to dnem 1. 7. 2019. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím ode dne 1. 7. 2019 se řídí těmito VOP.
8. Kupující se zavazuje, že neposkytne, nezpřístupní, ani jinak neumožní přístup jakékoli třetí osobě nebo nevyužije pro sebe nebo pro jiného, nepoužije v rozporu s účelem Smluv jakékoli informace konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné Kupujícímu zpřístupněné Prodávajícím přímo či nepřímo, v hmotné či nehmotné podobě nebo se kterými se seznámí v souvislosti s plněním povinností dle Smluv a těchto VOP (povinnost mlčenlivosti).
9. Povinnost mlčenlivosti neplatí ohledně informací,
 které Kupující získal před uzavřením smlouvy, aniž by porušil jakoukoli právní povinnost,
 které Prodávající sám poskytl třetí straně nebo zveřejnil před uzavřením smlouvy nebo v době její platnosti,
 které se staly obecně dostupnými před uzavřením smlouvy nebo v době její platnosti bez porušení povinnosti mlčenlivosti některé ze smluvních stran,
 které budou Prodávajícím při poskytnutí nebo zpřístupnění výslovně písemně označeny jako informace, na které se povinnost mlčenlivosti nevztahuje, a
 jejichž poskytnutí je nezbytné pro účely plnění smlouvy, a to pouze k poskytnutí takových informací schváleným subdodavatelům Kupujícího a za podmínky, že takový subdodavatel bude k ochraně informací zavázán minimálně ve stejném rozsahu, jako je zavázán Kupující.
10. Tyto VOP se vztahují na veškeré dodávky zboží Prodávajícího. Případné odběrní podmínky, uvedené nebo předtištěné na objednávce Kupujícího, jakož i jakékoliv jiné podmínky v objednávce Kupujícího, které nejsou v souladu s těmito VOP, se na smluvní vztah založený Smlouvami nepoužijí.
11. Prodávající je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.
12. Prodávající a Podnikatel tímto souhlasně sobě navzájem prohlašují, že:
 je podnikatelem a při uzavření Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti,
 nemá vůči druhé straně žádná práva z předsmluvní odpovědnosti (tj. z jednání či opomenutí této druhé strany v průběhu jednání o uzavření Smlouvy),
 na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; v právním vztahu dle této Smlouvy tedy žádná ze stran nemůže uplatnit právo na obnovení jednání o smlouvě v důsledku podstatné změny okolností dle ust. § 1765 odst. 1 ani právo na změnu či zrušení této Smlouvy soudem dle ust. § 1766 občanského zákoníku,
 při uzavírání Smlouvy nebyla slabší smluvní stranou.
13. Prodávající a Podnikatel prohlašují, že všechna ujednání Smlouvy jsou výsledkem vzájemného svobodného vyjednávání obou stran. Z toho plyne, že:
 nejde o adhezní smlouvu dle ust. § 1798 odst. 1 občanského zákoníku (ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se dle souhlasné vůle obou stran výslovně vylučují),
 žádné ujednání Smlouvy nebylo prosazeno jednou (silnější) smluvní stranou přes odpor druhé (slabší) smluvní strany,
 žádné ujednání Smlouvy nemůže být pro druhou stranu překvapivé ve smyslu ust. § 1753 občanského zákoníku a
 žádný pojem použitý ve Smlouvě ani ujednání této Smlouvy nemohou být vykládány v neprospěch jedné ze stran z důvodu, že je při jednání o uzavření Smlouvy jako první použila či do Smlouvy navrhla.
14. Nedílnou součástí těchto VOP jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem a Příloha č. 2 – Informace o ochraně osobních údajů.
15. Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího se zveřejňují vyvěšením v provozovnách Prodávajícího a/nebo vytištěním na rub faktur a/nebo umístěním na internetových stránkách Prodávajícího na webové adrese www.vacushape.cz

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6.3.2019
Petr Sysel - jednatel společnosti
Vacu CZ s.r.o.


Příloha č.1 Všeobecných obchodních podmínek Vacu CZ s.r.o.
- Formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:
Vacu CZ s.r.o.
IČ: 07962491
Strojírenská 2239/32, 591 01 Žďár nad Sázavou

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/mimo Vaše obchodní prostory objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku / mimo obchodní prostory, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….
Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)
  

Příloha č.2 Všeobecných obchodních podmínek Vacu CZ s.r.o.
Informace o ochraně osobních údajů (GDPR)


Informace o zpracování osobních údajů společností Vacu CZ s.r.o.

Společnost Vacu CZ s.r.o., IČ 07962941, se sídlem Strojírenská 2239/32, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod C 115672 (dále jen „Vacu CZ“), jakožto společnost zabývající dodáváním vybavení do studií a center zabývajících se fitness a wellness i dodáváním vybavení koncovým zákazníkům, při správě a zpracování osobních údajů svých klientů a spolupracujících osob plně respektuje zásady jejich ochrany a v souladu s platnými právními předpisy níže informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, důvodech zpracování a další podstatné informace týkající se zpracování osobních údajů.

Vacu CZ se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a vnitrostátními předpisy na ochranu osobních údajů a v souladu s těmito předpisy přísně dodržuje všechny nastavené postupy.

1. Správce osobních údajů
Vacu CZ je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje zájemců o uzavření kupní smlouvy a smluvních stran – kupujících z kupní smlouvy.

Kontaktní údaje a totožnost správce:
Vacu CZ s.r.o., IČ 07962941, se sídlem Strojírenská 2239/32, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod C 115672, e-mail: info@vacushape.cz, tel.: +420 603 961 094

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován. Správce nemá zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

2. Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů.
Společnost Vacu CZ zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb – tj. plnění svých povinností z uzavřených kupních smluv, plnění zákonných povinností a též k ochraně zájmů společnosti Vacu CZ.
Kategorie osobních údajů, které společnost Vacu CZ zpracovává:
a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, u podnikatelských subjektů IČ a adresa sídla
b) kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefonní číslo

3. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.
Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:
a) pro účely smluvního plnění
- jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů zájemce, který má zájem o zboží společnosti Vacu CZ, bez poskytnutí údajů není možné smluvní vztah uzavřít ani plnit práva a povinnosti ze smlouvy plynoucí,
b) zpracování na základě plnění zákonných povinností
- Vacu CZ zpracovává také osobní údaje, pokud jí tuto povinnost přikazuje zákon
c) zpracování na základě oprávněných zájmů Vacu CZ – zejména pro účely obhajoby právních nároků společnosti Vacu CZ

4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.
Osobní údaje fyzických osob Vacu CZ zpracovává po dobu, po kterou svým klientům poskytuje své služby nebo po dobu trvání smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých závazků z takové smlouvy plynoucích a jinak s ní souvisejících uchovává Vacu CZ osobní údaje klientů po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty, atd. a dle obecných i speciálních promlčecích lhůt.

Společnost Vacu CZ se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů, v okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost Vacu CZ povinna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů, případně vhodným způsobem anonymizovány. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

5. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.
Osobní údaje klientů jsou zpřístupněny společnosti Vacu CZ jakožto jejich správci, dále pověřeným zaměstnancům společnosti Vacu CZ a smluvním zpracovatelům, se kterými má společnost Vacu CZ uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě které jsou tito smluvní zpracovatelé povinni osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením. Smluvními zpracovateli jsou zejména poskytovatelé IT služeb, účetní.
Příjemci osobních údajů jsou dále kontrolní orgány a orgány státní správy, poskytovatelé právních služeb a poskytovatelé doručovacích služeb.

6. Jaká jsou práva subjektu údajů.
a) Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů
Každý subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda jde poskytování osobních údajů je zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.

b) Právo na přístup k osobním údajům
Právo klienta požadovat od Vacu CZ, jakožto správce, potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má klient, jakožto subjekt údajů, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
Subjekt údajů má právo požadovat od Vacu CZ kopie zpracovávaných osobních údajů.
Při opakovaných a zjevně nepřiměřených žádostech je Vacu CZ oprávněna účtovat klientům přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.
Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu Vacu CZ.

c) Právo na opravu osobních údajů
Subjekt údajů má právo žádat, aby Vacu CZ bez zbytečného odkladu opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění správci.

d) Právo na výmaz osobních údajů
V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů, byl odvolán souhlas ke zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je společnost Vacu CZ na základě Vaší žádosti povinna osobní údaje žádajícího klienta smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má Vacu CZ právo si osobní údaje ponechat.
Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu společnosti Vacu CZ.

e) Právo na omezení zpracování osobních údajů
Na žádost klienta je společnost Vacu CZ povinna omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení.

f) Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
V případech, kdy klient dojde ke zjištění, že společnost Vacu CZ zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta, má právo obrátit se přímo na společnost Vacu CZ s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace.

g) Právo na přenositelnost údajů
Klient může požadovat, aby jeho osobní údaje, které Vacu CZ udělil, byly předány jinému správci dle požadavku klienta. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li požadavku klienta bránit zákonná či jiná překážka.

h) Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů
S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se klient může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán. Kontaktní údaje Úřadu na ochranu osobních údajů jsou:

Úřad pro ochranu osobních údajů
plk. Sochora 27
170 00 Praha 7
tel. č.: 234 665 111
web: www.uoou.cz/

7. Uplatnění práv subjektů údajů – klientů společnosti JPM METAL.
Jednotlivá práva uvedená v čl. 7 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u správce, společnosti Vacu CZ buď e-mailovou zprávou na adresu: info@vacushape.cz nebo písemně dopisem na adresu společnosti Vacu CZ s.r.o. – Strojírenská 2239/32, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Žádosti subjektů údajů je společnost Vacu CZ povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je společnost Vacu CZ oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení společnost Vacu CZ subjekt údajů včas informuje.